איזון משאבים - החוק העדכני ולמה חשוב לשים לב [2024]

נישואין, אם מניחים בצד לרגע את האהבה והרומנטיקה, מהווים למעשה סוג של שותפות עסקית. ואולם למרבה הצער, אחוז לא קטן מהזוגות הנשואים מפרקים בשלב מסוים את השותפות הזו. במקרה כזה, הרכוש שנצבר לאורך שנות הנישואין מתחלק בין הצדדים שווה בשווה. עם זאת, חלוקת הרכוש אין פירושה בהכרח העברת רכוש בין בני הזוג. לרוב, החלוקה מתבצעת באמצעות הסדר איזון משאבים אשר בו נעסוק בהמשך. מה אומר החוק לגבי חלוקת הרכוש בין בני זוג לאחר הגירושין? מהו איזון משאבים, ומה הרציונל העומד מאחוריו? איך מתנהל הליך איזון המשאבים? על אילו נכסים ההסדר תקף? אילו נכסים לא נכללים בהליך האמור? אם יש לכם עניין בביצוע איזון משאבים מהימן ואיכותי, שבו כל אחד מהצדדים יקבל את המגיע לו, המאמר שלפניכם יכול להתוות עבורכם את העקרונות שלאורם יותווה ההסכם על ידי המגשר או על ידי בית המשפט. בתום קריאת המאמר תדעו למה לצפות ואיך מתנהל בדיוק הליך איזון משאבים.

מה אומר החוק באשר לחלוקת הרכוש?

כשמדובר בחלוקת רכוש בין בני זוג, חוק איזון משאבים אומר אמירה ברורה. על פי החוק, כל הרכוש שנצבר לאורך חיי הנישואין אמור להתחלק שווה בשווה בין שני בני הזוג, ללא משוא פנים. זאת, למעט סוגי רכוש מסוימים או חלקים מסוימים ברכוש, שלא נכללים בהסדר האיזון והם יישארו בידי מי שאוחז בהם בלי שבן או בת הזוג יקבלו עבורו תמורה כספית. ככל שתקופת הנישואין היתה ארוכה יותר, כך הרכוש שנצבר אמור להיות בעל ערך רב יותר. בנוסף, קשה יותר להעריך איזה רכוש אכן ייכלל בהסדר האיזון ואיזה רכוש ייגרע ממנו. העקרונות הכלליים של איזון משאבים הם כדלקמן:

 • רכוש נצבר: כל הרכוש שצברו בני הזוג במשותף יתחלק ביניהם שווה בשווה.

 • רכוש של אחד מבני הזוג: רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, ולא הועבר כולו או חלקו לידי בן או בת הזוג, יישאר בידי בן הזוג שהיה הבעלים שלו מלכתחילה.

 • ירושה: רכוש שאחד מבני הזוג קיבל בירושה ולא הועבר לחזקתם המשותפת של שני בני הזוג יחזור לידי בן או בת הזוג שקיבלו אותו מלכתחילה ולא ייכלל בהסדר איזון המשאבים.

יחד עם זאת, תמיד יש יוצאים מהכלל. למשל – השקעה משמעותית של שני בני הזוג ברכוש שאחד מהם ירש, תתחלק שווה בשווה בין בני הזוג גם אם הרכוש עצמו יישאר בידי היורש. מצד שני, מוניטין שצבר אחד מבני הזוג עשויים להיות מוערכים מבחינה כספית ולזכות את בן הזוג השני בתמורה כספית נאה. כמו כן, יכולת השתכרות נמוכה של אחד מבני הזוג עשויה לזכות אותו בחלק גדול יותר מרכוש, כיוון שהערכת ההכנסה העתידית שלו היא נמוכה.

מהו הסדר איזון משאבים ומה הרציונל העומד מאחוריו?

הסדר איזון משאבים הוא הסדר שמורכב משני חלקים: בשלב הראשון של התהליך, מעריך גורם מוסמך אשר מתמחה בנושא את הרכוש המצוי בידיו של כל אחד מבני הזוג. בשלב הבא, הצד שאוחז בחלק הגדול יותר של הרכוש שנכלל בהסדר מעביר לידי הצד השני סכום כסף שאמור לסגור את הפער ולסלק כל תביעת רכוש של מי מבני הזוג. למען הסר ספק – אין כל קשר בין איזון משאבים לתשלום מזונות, שהוא פרק נפרד בהסדר הגירושין. ייתכן בהחלט שאחד מבני הזוג יעביר לבן או לבת הזוג סכום כסף בהליך האיזון, כיוון שהוא אוחז במרבית הרכוש המשותף. מצד שני, אותו בן או בת זוג יקבל דמי מזונות מבן או בת הזוג, משום שהמשמורת על הילדים נמצאת בידיו והוא אמון על גידולם ועל הטיפול בהם.

על אילו נכסים הסדר האיזון תקף?

על מנת שתתקבל תמונה ברורה יותר של הרכוש שבגינו יחול הסדר האיזון בין הצדדים, חייב מי שאמון על עריכת ההסדר למפות את כלל הרכוש המצוי בידי בני הזוג. מיפוי הרכוש כולל בשלב זה גם פריטי רכוש שנמצאים בידי כל אחד מבני הזוג ושלא ייכללו בסיכומו של עניין בהסדר. בתוך הליך המיפוי של הרכוש יברור אותו גורם את הרכוש המשותף ואת הרכוש שבגינו ייערך איזון המשאבים. להלן רכוש שאמור להיכלל בהסדר איזון משאבים בין בני זוג:

 1. רכוש צבור: כלל הרכוש שאפשר לראות בעין, ושנצבר במשותף על ידי שני בני הזוג בתקופת הנישואין שלהם. עם הרכוש הזה ניתן למנות דירות, רכבים וכל נכס אחר שנרכש בתקופת הנישואין.

 2. מוניטין: אם אחד מבני הזוג צבר מוניטין מקצועי, ואם המוניטין הזה הוא בעל ערך כספי, תתבצע הערכת המוניטין והערכת ההכנסה הצפויה בעקבותיו. דוגמה טובה לכך היא מי שלמד משפטים או ראיית חשבון תוך כדי נישואין, וצבר לעצמו מוניטין שמגדילים את ההכנסה שלו עקב פעילותו המקצועית. הידע המקצועי אמנם שייך לאותו עורך דין, אבל ההשקעה ביצירת המוניטין שייך לבן הזוג, שנתן מעצמו והקריב בתקופת הלימודים. בשלב הזה תתבצע הערכה כספית של המוניטין, והצד שהמוניטין שייך לו יעביר מחצית משווי המוניטין לצד השני.

 3. נכסים פיננסיים וביצוע איזון משאבים פנסיה: צבירת נכסים בקרן פנסיה ופיצויים של אחד מבני הזוג עשויה לעבור בחלקה לבן הזוג השני, אם צבירת הפנסיה של אותו בן זוג היא נמוכה יותר. גם כאן, החלוקה חייבת להיות שווה בשווה. עם זאת, חשוב לומר שכל סכום שנצבר טרם הנישואין לא ייכלל בהסדר האיזון.

 4. איזון משאבים בלתי שוויוני: בדרך כלל, איזון משאבים לא שוויוני מתבצע אם וכאשר יש פער משמעותי בהכנסות בין שני בני הזוג. דוגמה טובה לכך היא עורך דין בעל הכנסה גבוהה, שנשוי לעקרת בית שאיננה מייצרת הכנסה. נקודת המוצא היא שעצם היותה עקרת בית סלל את הדרך בפני עורך הדין להצלחה מקצועית, ליצירת מוניטין ולהגדלת ההכנסה. במקרה שבו אותה עקרת בית לא מסוגלת לייצר הכנסה באופן עצמאי, עורך הדין יהיה יחייב להעניק לה במסגרת איזון המשאבים סכום כסף שיגלם את ההכנסה שהיא התרגלה אליה, לפרק זמן ארוך.
     

ככלל, כאמור, חלוקת הרכוש מתבצעת שווה בשווה. עד כדי כך יש הקפדה הנושא, עד שאפילו העלויות של גישור גירושין אמורות להתחלק שווה בשווה בין הצדדים וללא משוא פנים. בתום התהליך אמור להיות בידי כל אחד מהצדדים חלק שווה בערכו לזה של בן או בת הזוג השני. זאת, כאמור, בלי קשר למזונות או תשלומי מדור שאחד מבני הזוג ישלם, ככל הנראה, לבן הזוג השני.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים, להתייעץ טלפונית על התהליך?

התקשרו אלינו ומגשר מקצועי ילווה אתכם:

אילו נכסים לא נכללים בהליך איזון משאבים?

למרות האמור לעיל ישנם, כפי שכבר הוזכר לעיל, נכסים שבגינם לא יתבצע איזון משאבים, למעט במקרים חריגים, כולל במקרים של הליך גירושין בהסכמה

 • רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג עוד לפני הגירושין: לרוב, רכוש כזה יחזור בשלמותו לידי מי שהיה שייך לו עוד לפני הנישואין. עם זאת, יש להוציא מכלל זה דירת מגורים שאחד מבני הזוג רכש מכספו. במקרה הזה, הדירה אכן עשויה להיות מחולקת בין בני הזוג, ואף לעבור בשלמותה דווקא לבן הזוג או לבת הזוג, כחלק מהתמורה בגין איזון משאבים או בעקבות הצורך לשמור על רמת חייהם של הילדים.

 • רכוש שהתקבל בירושה: רכוש שהתקבל בירושה יחזור בתום הנישואין לידי מי שקיבל אותו. עם זאת, התנאי לכך הוא שהרכוש לא הועבר עם השנים כולו או חלקו לבן או לבת הזוג, שהרי אז נושא הירושה אינו תקף.

 • רכוש שהתקבל במתנה: אם אחד מבני הזוג קיבל רכוש במתנה, הרכוש הזה לא ייכלל בהליך איזון המשאבים. 

בית צעצוע מחולק לשניים. מצידו הימני עומדים אב ובן, ומצידו השמאלי אם ובת. מאחורי הבית מונח פטיש בית משפט ורואים ידי אדם עובד במחשב.

הסכם ממון לפני הנישואין ומשמעותו

בעשורים האחרונים, זוגות רבים חותמים מראש על הסכם ממון, המפרט את הזכויות של כל אחד מהם במקרה של גירושין. במקרה שיש הסכם ממון בין הצדדים, ואם ההסכם הזה קיבל תוקף של פסק דין ולא נחתם רק בין שני בני הזוג ללא אישור, ההסכם הזה גובר על כל הליך איזון משאבים. גם אם אחד מבני הזוג יגיש תביעה לאיזון משאבים המנוגדת להסכם, התביעה תידחה על הסף. אולם זאת בתנאי שהסכם הממון נחתם בתום לב. עם זאת, אם קיים כסף או רכוש שנצבר ולא הוזכר בהסכם הממון, ניתן בהחלט לבצע במקרה זה הסכם איזון משאבים שיוגבל לרכוש זה. ככלל, הסכם ממון כובל במרבית המקרים את הידיים של שני בני הזוג וסופו שיתקיים בדרך כלל. מצד שני, אם נחתם הסכם שלום בית בין בני הזוג, הוא אמור להשיב את המצב לקדמותו.

מאיה שפירא מוסכם עורכת דין מגשרת

נכתב ובפיקוח - מאיה שפירא עורכת דין ומגשרת

מאיה מנהלת מרכז מוסכם לגישור גירושין, המרכז הגדול והמוביל בישראל בפריסה ארצית. מאיה משמשת כמנהלת המקצועית של המרכז ובעלת ניסיון של מעל ל15 שנים בתחום הגירושין.